Persondatapolitik

1. Generelt

Denne Persondatapolitik (herefter kaldet politik) er gældende for samtlige oplysninger, du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som medlem eller bidragyder, eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på www.redyemen.dk og på Facebook (www.facebook.com/RedYemenDK). På siden her kan du blandt andet læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig.

2. Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Foreningen Lanternen
Valhøjs Allé 190
2610 Rødovre
www.redyemen.dk
CVR: 35 33 44 40

​Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

​Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til os på info@redyemen.dk

3. Definitioner

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger
Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger
Oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs, filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven
Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

4. Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger

Som medlem eller som bidragyder til foreningen er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som frivillig forening.

5. De personoplysninger, som vi behandler om dig

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

Når du er medlem hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: navn, fødselsdato, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mailadresse. Såfremt du betaler kontingent via bankoverførsel, indsamler vi også dit registrerings- og kontonummer. Hvis du er under 15 år, indsamler vi også dine forældres navn og telefonnummer. Hvis du støtter Red Yemen med en donation, indsamler vi dit navn og e-mail.

6. Cookies

På vores hjemmeside, www.redyemen.dk, gør vi brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.

Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, så du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du slår funktionen fra, vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende politik. Du kan læse vores cookie-politik her.

7. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til flere forskellige formål, afhængig af om du er medlem, bidragyder, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

Er du medlem, anvender vi dine personoplysninger til at:

Administrere dit tilhørsforhold og dine kontingentindbetalinger sende dig nødvendig information om aktiviteter, programmer mv.

Er du bidragyder, anvender vi dine personoplysninger til at administrere dit bidrag.

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside optimere vores hjemmeside.

8. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?

8.1

Når du er medlem eller giver et bidrag til os, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan desuden behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende, forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

8.2

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

8.3

Er du blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.2.

9. Deling af dine Personoplysninger

Vi kan dele dine Personoplysninger med Københavns Kommune og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af vores aktiviteter, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

10. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

Er du medlem, vil vi opbevare dine personoplysninger i fem år plus indeværende år fra din udmeldelse for at kunne leve op til regelsættet i bogføringsloven.

Er du bidragyder eller bruger af vores hjemmeside uden at være nuværende eller tidligere medlem, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registreret om dig i op til 5 år.

11. Dine rettigheder

11.1 Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

11.2 Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

11.3 Begrænsning af behandling

Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

11.4 Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

11.5 Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

11.6 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til os på info@redyemen.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

11.7

Du kan skrive til info@redyemen.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

11.8

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

12. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger – fx at oprette dig som medlem eller bidragyder.

13. Sikkerhed

I Red Yemen er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

14. Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

15. Opdatering af denne politik

Red Yemen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel.